Generelt
Lejeaftalen er indgået mellem  Leerskovs belægnings service, Hjerndrupvej 182, 6070 Christiansfeld.
CVR nr.: 40550860 som udlejer, og den på lejekontrakten anførte lejer.

Lejebetingelser og priser på www.leerskovservice.dk går altid forud for andre trykte lejebetingelser eller prislister.

§1. Lejen
Alle lejepriser er eksklusive moms, inklusive forsikring og eksklusive forbrugsmaterialer som f.eks. brændstof,  slitage m.m. Forbrugsmaterialer faktureres lejer efter forbrug. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Tilbehør (slanger, skovle, kabler m.m.) er inkluderet i priserne. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er vores priser, som forefindes på www.leerskovservice.dk til enhver tid gældende.

§2. Lejeperiode og risikoovergang
Lejemålet begynder den dag, det lejede afgår fra udlejers adresse, og løber til og med den dag, det returneres til udlejers adresse. Modtages det lejede retur inden kl. 7:00, beregnes afleveringsdagen ikke som en lejedag. For privatpersoner beregnes lejedagene efter antal kalenderdage. Benyttes det lejede weekend eller helligdage, betales der også leje for disse dage. 

Den daglige leje er altid og for alle beregnet på en 8 timers arbejdsdag. Benyttes det lejede ud over 8 timer, betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer. Fra lejemålets begyndelse og frem til det lejede materiel er afhentet af udlejer, eller returneret direkte til udlejer, bærer lejer risikoen og erstatningsansvaret for det lejede. Det påhviler altid lejer at dokumentere afmeldingstidspunkt eller returnering ved forevisning af kvittering for betaling. Med mindre andet er aftalt angående lejeperioden, er lejer på udlejers anfordring pligtig til at aflevere det lejede med dags varsel.

§3. Afhentning og levering
Transportomkostninger betales af lejeren. Transporterer lejer selv, er lejer ansvarlig for transportforsikring. Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, kan udlejer udleje til anden side uden yderligere varsel.

§4. Lejers pligter
Lejeren er på alle måder ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.
Det lejede må ikke installeres eller anbringes på en sådan måde, at det kan henføres som tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. Det lejede må af lejeren kun anvendes på aftalt sted, og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke fjernes, bortset fra transport til og fra udlejeren. Udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det lejede. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse. Det lejede materiel udleveres af udlejer i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer er forpligtet til straks at reklamere i tilfælde af fejl eller mangler ved det lejede. Senere reklamationer har således ingen retsvirkning. Det lejede materiel skal af lejer returneres rengjort og i samme stand som ved udleveringen. Eventuelle skader eller defekter, der opstår i lejeperioden, skal meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer må ikke udføre reparationer eller forandringer på materiellet med mindre andet er aftalt. Ved materiellets aflevering finder eftersyn sted og eventuelle reparationer eller udbedring af mangler og deraf forbundne omkostninger samt eventuel manglende rengøring vil blive faktureret lejer. Reparationsdage betragtes som lejedage, og lejer betaler leje, indtil materiellet igen er udlejningsklar.

Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som f.eks. kontrol af væskestand på og opladning af batterier, kontrol af motorolie og hydraulikolie, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Af driv- og smøremidler må der kun benyttes den af udlejer opgivne type og kvalitet.

§5. Ansvar og forsikring
Lejer er ansvarlig og hæfter for alle type skader, der opstår på det lejede i lejeperioden, uanset om skaden er opstået hændeligt eller ved lejers fejl.

Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab / skade, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte og direkte tab. Udlejer påtager sig intet ansvar.

For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.

Det lejede er kaskoforsikret. Tillige er indregistrerede arbejdsmaskiner og uindregistrerede selvkørende arbejdsmaskiner lovpligtig ansvarsforsikret, når de er i brug som køretøj. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader, når det lejede er i brug som arbejdsredskab.   

Lejer indtræder i udlejers forpligtelser overfor forsikringsselskabet med hensyn til betaling af selvrisiko i henhold til nedenstående skema. I det omfang lejer er ansvarlig for skaden på det lejede, kan forsikringsselskabet gøre regres mod lejer for at opnå dækning af forsikringsselskabets omkostninger i forbindelse med skaden (skadeserstatning og sagsomkostninger).

Der opnås ikke forsikringsdækning i følgende tilfælde:
  a) Skade, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, samt skade der forvoldes under indflydelse af alkohol, narkotika mv.
  b) Skader ifm. maskiner anbragt på sø-fartøj, skibe, pontoner eller lignende.
  c) Simpelt tyveri.
  d) Driftstab af enhver art, bøder eller andet tab ved direkte og/eller indirekte skader.
  e) Skader under strejker, naturforstyrrelser m.m.
  f) Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
  g) Dækker ikke totalskade, der består i, at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsag.
  h) Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader mv. 

Tyveri af og hærværk på det lejede skal af lejer anmeldes til udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejemålet fortsætter indtil udlejer har modtaget politianmeldelse. 

Andre skader på det lejede skal ligeledes anmeldes til udlejer indenfor 24 timer efter hændelsen. 

§6. Ophævelse
I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, betalingsbetingelser mv. er udlejer berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det lejede, vil returnering ske ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.

§7. Lovvalg og værneting
Dansk ret finder anvendelse og udlejer forbeholder sig retten til valg af værneting. Rejser 3. person krav mod udlejer, er lejer forpligtet til at friholde udlejer for alle udgifter, der følger heraf. 

§8. Betaling
Udlejer er berettiget til at kræve depositum, enten forud for et lejemåls begyndelse, eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse. Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant ved aflevering eller påkrav. Efter forfaldsdato påløber der rente pr. påbegyndt måned, samt inddrivelsesgebyrer, som betales af lejer.

Ved betaling eller delvis betaling afbetales der altid først på udestående gebyrer, morarenter og andre former for til lejer fakturerede inddrivelses omkostninger. Der afvikles først på hovedstolen når alle renter, gebyrer og øvrige inddrivelsesomkostninger er fuldt ud afbetalt.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til tilbageførsel af alle ydede rabatter forbundet med lejemålet.

Kontakt os

Hjerndrupvej 182 
6070 Christiansfeld 

31100290 
Leerskovservice@gmail.com